چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2089تامين اجتماعي64اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/08/010
2089تامين اجتماعي90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/08/300
2089تامين اجتماعي64اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/05/293200000
2089تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1392/07/01723000