چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8870تامين اجتماعي90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/11/0549000
8870تامين اجتماعي0اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/09/050
8870تامين اجتماعياينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/03/2049000
8870تامين اجتماعي90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/07/0149000
8870تامين اجتماعي90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1391/10/0235000