شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5170تامين اجتماعي90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/07/0117500
5170تامين اجتماعي90اينفوزيون - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1391/10/0212500