چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1394/07/141700000
2135تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/010
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/010
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/210
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/08/102000000
2135تامين اجتماعي85اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/06/312947000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/261850000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/260
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/200
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/010
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/292750000
2135تامين اجتماعي88اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/292400000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/201110000
2135تامين اجتماعي0اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262400000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262000000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/262400000
2135تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/05/261850000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/011700000
2135تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/04/012540000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1393/03/051110000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/07/031700000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/07/011940000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/05/301700000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1392/05/231650000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/11/181200000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/09/081196970
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/08/161196970
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/06/141200000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/04/061196970
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/03/211200000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/02/201320000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1391/01/231200000
2135تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1390/06/121320000