شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1394/07/25380000
2136تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/010
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/210
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/020
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/08/10440000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26385000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/200
2136تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26550000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/010
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/29658000
2136تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/29550000
2136تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/29878000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20223000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20400000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20400000
2136تامين اجتماعي87اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20400000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26440000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26550000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/05/26385000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/27400000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20400000
2136تامين اجتماعي86اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/04/01400000
2136تامين اجتماعي84اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/20577000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1393/03/05223000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1392/07/03440000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1392/07/01480000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1392/05/23440000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/12/16324000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/08/10228494
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/06/14324000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/04/06248890
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/03/21324000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/02/20355000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1391/01/23324000
2136تامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1390/09/07355000