يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1394/08/261720000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1394/07/141720000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1394/05/192597000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/010
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/202597000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/08/302597000
542تامين اجتماعي87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/013516000
542تامين اجتماعي87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/013516000
542تامين اجتماعي87اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/04/013516000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/272597000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1393/03/052597000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/07/032130000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/07/012597600
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/05/301818300
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/02/241380000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/01/281818300
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1392/01/171200000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1391/11/091818300
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1391/08/271200000
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1391/03/231818300
542تامين اجتماعي90اينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/ml1390/12/081700000