سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
466تامين اجتماعي70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1393/02/31191000
466تامين اجتماعي70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1392/05/20119000
466تامين اجتماعي70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1391/12/2658000
466تامين اجتماعي70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1391/07/2455000
466تامين اجتماعي70اينفوزيون - دوبوتامين - 12.5mg/ml 20ML1388/07/1645000