پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
394تامين اجتماعي70اينفوزيون - دکستروز اتانول - 1000ml1385/01/206900