سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1394/07/25140000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/08/1090000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/06/24100000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1393/03/2090000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1392/07/0189000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1392/05/2989000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1391/03/1345000
301تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 20ML1390/07/0447500