شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
302تامين اجتماعي0اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1395/04/09300000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1393/09/12450000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1393/03/20300000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1392/07/01182000
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1391/08/23126246
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1391/04/12108575
302تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1388/10/15160000