شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
294تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1392/05/13190000
294تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1391/10/02150000
294تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1391/07/01100000
294تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيپروفلوکساسين - 2mg/ml 100ML1390/05/18126000