يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/08/05412800
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/03/20412800
6685تامين اجتماعي64اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/08/05870000
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/03/20412800
6685تامين اجتماعي75اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1393/03/20830000
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/11/30830000
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1392/02/18412800
6685تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 5ML1390/09/09250000