يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1452تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/08/05185000
1452تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1393/03/20174000
1452تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1392/04/31174000
1452تامين اجتماعي90اينفوزيون - سيکلوسپورين - 50mg/ml 1ML1390/11/1773500