جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2094تامين اجتماعي70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1392/05/133000
2094تامين اجتماعي70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1391/12/212000
2094تامين اجتماعي70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1391/03/231350
2094تامين اجتماعي70شياف مقعدي - پيروکسيکام - 20mg1390/08/081210