پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11655تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1393/03/2073000
11655تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1392/08/0673000
11655تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1391/12/2340000
11655تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1389/12/1633500