سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2246تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/108200
2246تامين اجتماعي69شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/08/010
2246تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/208200
2246تامين اجتماعي69شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/06/2426000
2246تامين اجتماعي71شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/2022000
2246تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/208200
2246تامين اجتماعي70شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1393/03/2023500
2246تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1392/06/138200
2246تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1390/12/174000