شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668تامين اجتماعي0شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1395/01/284500
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/05/133500
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/12/212200
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/08/161700
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210