پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1392/05/133500
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/12/212200
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1391/08/161700
668تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1390/08/081210