سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670تامين اجتماعي0شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1395/01/284200
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/05/133200
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/12/212000
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/08/161500
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100