يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1392/05/133200
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/12/212000
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1391/08/161500
670تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1390/08/081100