جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
653تامين اجتماعي0شياف مقعدي - هيوسين - 10mg1395/01/285000
653تامين اجتماعي70شياف مقعدي - هيوسين - 10mg1394/02/132000
653تامين اجتماعي70شياف مقعدي - هيوسين - 10mg1385/08/18625