يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
656تامين اجتماعي0شياف مقعدي - هيوسين - 7.5mg (ped)1395/01/284000
656تامين اجتماعي70شياف مقعدي - هيوسين - 7.5mg (ped)1394/02/131900
656تامين اجتماعي70شياف مقعدي - هيوسين - 7.5mg (ped)1385/08/18560