سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2055تامين اجتماعي0شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1395/01/283000
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/05/132000
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/02/081500
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1391/12/211350
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1391/02/18990
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1385/01/20900