جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/05/132000
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1392/02/081500
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1391/12/211350
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1391/02/18990
2055تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1385/01/20900