دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2054تامين اجتماعي0شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1395/01/282600
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/05/131800
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/02/081300
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1391/12/211200
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1391/02/18880
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1387/03/06800