چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/05/131800
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1392/02/081300
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1391/12/211200
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1391/02/18880
2054تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 1gr1387/03/06800