جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
427تامين اجتماعي0شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1395/01/284500
427تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/05/133300
427تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/12/212200
427تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/08/161700
427تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/08/081320