يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
428تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/05/133000
428تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/12/212000
428تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/08/161500
428تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/08/081100