يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
168تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1392/05/133000
168تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/12/212000
168تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/07/191500
168تامين اجتماعي70شياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1390/08/081100