دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/09/034750
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/05/134000
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/12/212500
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/09/261700
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/061200
97تامين اجتماعي70شياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/08/08770