يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1394/07/113000
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1393/08/032800
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1393/08/302800
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1392/05/132400
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/12/211500
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/03/061000
8تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1390/08/08880