جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1394/07/112700
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1393/08/032500
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1392/05/132250
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/12/211400
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/07/191000
6تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1390/08/08825