دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
612تامين اجتماعي70شربت - گريپ ميکسچر - -1393/07/1235000
612تامين اجتماعي70شربت - گريپ ميکسچر - -1392/02/1622000
612تامين اجتماعي70شربت - گريپ ميکسچر - -1391/04/2415000