يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3538تامين اجتماعي70شربت - سناگراف - 60mg1394/08/1752000
3538تامين اجتماعي70شربت - سناگراف - 60mg1393/09/1845000
3538تامين اجتماعي70شربت - سناگراف - 60mg1392/09/1642000
3538تامين اجتماعي70شربت - سناگراف - 60mg1392/02/1632000
3538تامين اجتماعي70شربت - سناگراف - 60mg1391/03/2425000