يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1839تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1394/08/1754000
1839تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1393/07/1247000
1839تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1392/09/1639000
1839تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1392/07/0231000
1839تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1391/03/0126000