جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1394/08/1777000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1393/07/1267000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1392/09/1655000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1392/07/0245500