سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1394/08/1777000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1393/07/1267000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1392/09/1655000
14392تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1392/07/0245500