پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8601تامين اجتماعي90شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1393/01/17270000
8601تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1392/05/27180000
8601تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1390/12/09123000