دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2805تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 240 ML1387/04/1720000