يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1393/10/1740000
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1392/08/2035000
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1392/05/1328500
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1391/09/2622000
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1391/03/2318000
7669تامين اجتماعي70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1388/07/0912000