جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1211تامين اجتماعي0شربت - تئوفيلين جي - 120ml1395/05/2026000
1211تامين اجتماعي70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1394/07/1123000
1211تامين اجتماعي70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1393/07/1220000
1211تامين اجتماعيشربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/08/2017000
1211تامين اجتماعيشربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/05/1313000
1211تامين اجتماعيشربت - تئوفيلين جي - 120ml1391/06/2810000
1211تامين اجتماعيشربت - تئوفيلين جي - 120ml1390/05/118000