سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1112تامين اجتماعي70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1393/12/2615000
1112تامين اجتماعي70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1392/05/1312500
1112تامين اجتماعي70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/09/269500
1112تامين اجتماعي70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/05/217800
1112تامين اجتماعي70شربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1390/05/126600