شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10188تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1393/06/1635000
10188تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1392/05/1328000