دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10188تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1393/06/1635000
10188تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1392/05/1328000