جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12021تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1394/01/0135000
12021تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1394/01/0135000
12021تامين اجتماعي0شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1393/08/300
12021تامين اجتماعيشربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1391/08/1622000
12021تامين اجتماعيشربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1387/12/2616000