شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1012تامين اجتماعي70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1393/07/0220000
1012تامين اجتماعي70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1392/05/1312000
1012تامين اجتماعي70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1391/09/268000
1012تامين اجتماعي70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1386/09/033000