چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1076تامين اجتماعي70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1394/09/1813000
1076تامين اجتماعي70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1392/05/139000
1076تامين اجتماعي70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1391/09/266600
1076تامين اجتماعي70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1386/08/064700