يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1060تامين اجتماعي70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1392/05/1310500
1060تامين اجتماعي70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1391/09/268000
1060تامين اجتماعي70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1390/11/056000