جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1394/07/1114000
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1393/08/0312000
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1392/05/139100
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1391/09/267000
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1391/06/286000
956تامين اجتماعي70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1390/05/114800