شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2011تامين اجتماعي70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1394/07/0616000
2011تامين اجتماعي70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1392/05/1311000
2011تامين اجتماعي70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1391/09/268500
2011تامين اجتماعي70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1391/08/097500
2011تامين اجتماعي70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1390/05/126000